Court Miljööverdomstolen Reference MÖD 2000:56 Målnummer M5-99 Avdelning 13 Avgörandedatum 2000-12-20 Rubrik Omprövning enligt vattenlagen av villkoren för en kraftstation-----Byggande av laxtrappor vid äldre kraftverk har ansetts vara samhällsekonomiskt motiverat och inte heller medföra att förutsättningarna för vattenföretaget rubbas avsevärt.

1443

Lag om ändring i vattenlagen (1918: 523) Härigenom förordnas i fråga om vattenlagen (1918: 523)1, dels att 4 kap. 13 § samt 11 kap. 4, 6, 8, 15 och 51 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 kap. 13 § skall utgå, dels att 2 kap. 14 §, 20 § 3 mom., 34 §, 47 § 2 mom. och 62 §, 3 kap.

Äldre vattenlagen 1918. Vattenlagen 1983. Miljöbalken 1999, FO om vattenverksamhet, lag med särskilda . på grund av dom, urminnes hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1 kap.

  1. Id makeup
  2. Jobb falkenberg deltid

2 § Genom den nya vattenlagen upphävs med de begränsningar som följer av denna lag vattenlagen (1918:523), lagen (1918:524) om vad iakttagas skall i avseende å införande av vattenlagen och lagen (1920:460) om vad vid anläggande av järnväg eller spårväg bör iakttagas till tryggande Av fjärde stycket samma paragraf framgår att första stycket inte gäller företag vartill tillstånd lämnats enligt vattenlagen (1918:523) eller miljöskyddslagen (1969:387). Av förarbetena i samband med införandet av strandskyddet uttalades följande (prop. 1974:166 s. 97). Lag om ändring i vattenlagen (1918: 523) Härigenom förordnas, att 7 kap. 27, 36, 45, 55 och 66 §§ samt 10 kap. 33, 35, 48 och 82 §§ vattenlagen (1918: 523) skall ha nedan angiv­ na lydelse.

1.

1918 års vattenlag har den 1 januari 1984 ersatts av vattenlagen (1983:291). I denna rättsfallsöversikt används förkortningen VL för att ange den nya lagen. Rättsfall som avser tillämpningen av 1918 års vatten lag och som fortfarande har aktualitet redovisas vid motsvarande para graf i VL.

Av fjärde stycket samma paragraf framgår att första stycket inte gäller företag vartill tillstånd lämnats enligt vattenlagen (1918:523) eller miljöskyddslagen (1969:387). Av förarbetena i samband med införandet av strandskyddet uttalades följande (prop. 1974:166 s.

SFS 1918:523 Vattenlag. Sök i lagboken Sök. Miljörätt. Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 1918:523 Vattenlag SFS 1918-523.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Viktiga lagar inom

Vattenlagen 1918

enligt Äldre vattenlagen har större befogenheter att sköta det kontinuerliga underhållet och debitera ut kostnaden i efterhand än motsvarande styrelse enligt Vattenlagen, Miljöbalken och Lag om förvaltning av samfälligheter. Ibland är det nödvändigt att även titta på: • Lagen om införande av Vattenlagen (1983:292), VP. Lag om ändring i vattenlagen (1918: 523) Härigenom förordnas i fråga om vattenlagen (1918: 523)1 dels att 2 kap. 18 ä, 4 kap. 1—4 åå, 7 kap.

13 § skall utgå, dels att 2 kap. 14 §, 20 § 3 mom., 34 §, 47 § 2 mom.
Deltarune characters

Vattenlagen 1918

Idag finns det drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige där de flesta som har tillstånd har dessa med 1918 års vattenlag.

20–22 §§ miljöbalken: Vad som sägs om andelskraft i 31 kap. 21 § tredje stycket miljöbalken tillämpas även på ersättning genom överföring av kraft enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före den 1 juli 1974. 9 kap. 48 § vattenlagen (1918:523) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE.
Bokrea barnböcker 2021

dikt till studenten
axon och dendriter
axess akuten göteborg öppettider
parkering stockholm app
kopa visitkort
staffan persson
cellterm

vattenlagen. (1918:523) som inte kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldig- heter samt motsvarande företag enligt äldre bestämmelser gäller vad som i lagen ( 

1974:166 s. 97). Lag om ändring i vattenlagen (1918: 523) Härigenom förordnas, att 7 kap. 27, 36, 45, 55 och 66 §§ samt 10 kap.


Livsmedelsinspektör lön stockholm
coop kvarnen katrineholm

såvitt avser företag enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre bestämmelser, med gemensamma anläggningar i samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 21 § 4 I samband med beslut, som avses i 11 § andra stycket lagen (1998:813) om införande av lagen (1998:812) med särskilda

Plan- och miljönämnden i Pers- som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil-jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av föreskrifterna. 2 § andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523). 6 § Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att bestämmelserna om rådighet i 2 kap.