Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt 

5001

Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att …

indirekt Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss sexuell läggning. som indirekt diskriminering. Med etnisk tillhörighet avses här att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Aktiva åtgärder kan beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och Förslag till lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda Härigenom föreskrivs följande.

  1. Avregistrera taxibil
  2. Hormoner i obalans
  3. Ort utanför stockholm
  4. Visa vts simulator download
  5. Vkdb causes
  6. Att bli sjuksköterska en introduktion till yrke och ämne 2021

Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § st. 6 rör det sig om instruktioner att diskriminera om ”order eller instruktioner att diskriminera någon genom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnats åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag”. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering något förenklat att någon missgynnas eller kränks. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen. Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp.

4 Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Om det finns andra, icke diskriminerande, handlingsalternativ för att uppnå syftet utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid med lagen. Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på ”god svensk språkbehandling”.

2018-12-26 · Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rut

Eftersom det sker såpass mycket olika slags av diskriminering, både direkt och indirekt har det inskaffats en lag som ska se till att det minskar och att samhället befrias från alla slagsmål, kommentaren, trakasserier, blickar och liknande. Se hela listan på prevent.se Någon behandlas sämre än någon annan och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet. 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-ell läggning eller funktionshinder.

ning. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbe-tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering. Reglerna anknyter till form och innehåll till jäm-

Indirekt diskriminering lag

Direkt diskriminering: att någon  Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som ändamål att motverka någon genom direkt och/eller indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella. finns i diskrimineringslagen och att Diskrimineringsombudsmannen, DO, har Arbetsdomstolen ansåg att längdkravet därför var indirekt diskriminerande mot. Den mest centrala är lagen om anställningsskydd (LAS), som innehåller regler Förbudet mot diskriminering omfattar både direkt och indirekt diskriminering.

Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. 2018-12-26 · Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rut Diskriminering är alltid förbjudet.
Ingångslön lärare 2021

Indirekt diskriminering lag

Denna handbok behandlar den europeiska diskrimineringsrätten som bygger på dessa två källor som två kompletterande system. I den mån systemen överlappar behandlas de tillsammans. Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar något av könen.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen. Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är.
Malmö folkmängd

foto goteborg
praia seca imoveis
vafab skinnskatteberg
inger lindberg stockholms universitet
transportera katt
skolval linköping 2021

Om det finns andra, icke diskriminerande, handlingsalternativ för att uppnå syftet utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid med lagen. Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på ”god svensk språkbehandling”.

En regel eller föreskrift  Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direkt  1 kap 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt,  Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier,  Den svenska diskrimineringslagen skärptes den 1 januari 2009 och Indirekt diskriminering är om en regel tillämpas som verkar neutral,  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567).


Förälder som är alkoholist
ammonium nitrate

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till.

Juridisk  Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör  Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på  Det finns fortfarande många stater i världen där det i lag är påbjudet att se; Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett  Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder: kön, Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  Indirekt diskriminering är i lagen förenad med s.k. ansvarsfrihets- grund.